Képzési tájékoztató

A továbbképzés tematikája

 1. Általános biztonsági ismeretek
 2. Fizikai védelem
 3. Az intellektuális bűnözés
 4. A banki dolgozóktól elvárt magatartás
 5. Gondatlanság, szándékosság, leleplezés
 6. Az intellektuális bűncselekmények észlelése
 7. Általános biztonsági feladatok pénzintézetekben
 8. Kríziskommunikáció és hatékony konfliktuskezelés, az indulatos, érzelmileg túlfűtött ügyfél kezelése
 9. Elégedetlen ügyfél
 10. Agresszív magatartást tanúsító ügyfél
 11. A konfliktus értelmezése
 12. A személyközi konfliktusok megoldásának folyamata
 13. Kommunikáció elmélet, gyakorlat
 14. A kapcsolati kötődés szerepe a konfliktus megoldásában

III. Fegyveres rablás, támadás esetén tanúsítandó helyes viselkedési formák és magatartási szabályok (szituációs stressz-tréning)

 1.  A nemzetközi és magyarországi biztonsági helyzet áttekintése
 2. Emberrablással összekapcsolt elkövetési módon végrehajtott rablás
 3. Általános, megelőző jellegű magatartási szabályok
 4. Az elkövetés során (fegyveres rablás) tanúsítandó magatartás
 5. Intézkedések és magatartási szabályok az elkövető távozása után

A továbbképzés teljesítésének formai és tartalmi követelményei

A továbbképzés három, tartalmában egymásra épülő modulból áll. A képzés sikeres elvégzéséhez szükséges mindhárom modul teljesítése.

A továbbképzések a megbízó által kijelölt helyen és időpontban kerülnek megtartásra, melyről a jelentkező kellő időben további részletes tájékoztatást kap. A továbbképzést szervező a résztvevő számára a továbbképzés képzési követelményeinek teljesítését követően TANÚSÍTVÁNYT állít ki.

Modul Modul címe Óraszám Értékelés módja
I. modul Általános biztonsági ismeretek 6 Írásbeli vizsga (10 kérdésből álló feleletválasztásos teszt kitöltése)
II. modul Kríziskommunikáció és hatékony konfliktuskezelés, az indulatos, érzelmileg túlfűtött ügyfél kezelése 8 A tárgyi tudás, valamint a gyakorlati jártasságok elsajátításának színvonala a tanúsított aktivitás és adekvát reakciók alapján kerül értékelésre a foglalkozás vezetők megfigyelései alapján.
III. modul Fegyveres rablás, támadás esetén tanúsítandó helyes viselkedési formák és magatartási szabályok 6 A tárgyi tudás, valamint a gyakorlati jártasságok elsajátításának színvonala a tanúsított aktivitás és adekvát reakciók alapján kerül értékelésre a foglalkozás vezetők megfigyelései alapján.

Felnőttképzési szolgáltatások biztosítása

Intézményünk a meghirdetett programmal párhuzamosan, jelentkezői részére a következő felnőttképzési szolgáltatásokat nyújtja:

 • Előzetes tudásszint felmérés
 • Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás

Jelentkezőink a szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeiket az erre a célra rendszeresített jelentkezési adatlapon kérhetik.

Előzetes tudásszint felmérés

A szolgáltatás célja annak felmérése, hogy a Képzési programunk iránt érdeklődők a program megvalósítása során elsajátítható kompetenciák közül melyekkel rendelkeznek előzetes tanulmányaik, munkavégzésük során megszerzett tapasztalataik alapján. Igény esetén a képzés előtt tesztalapú tudásszint felmérést végzünk. A szolgáltatás megvalósítása során vizsgáljuk, hogy milyen hasonló képzésekben vett részt a szolgáltatást igénybevevő, milyen vizsgákat tett, illetve milyen munkakörökben szerezhetett szakmai előélete során olyan munkatapasztalatokat, amelyek a Képzési program alapján elsajátítható ismeretek körébe tartoznak. Amennyiben a képzési program erre lehetőséget ad – bizonyos óralátogatások alól – részben felmentést nyerhetnek a résztvevők. Erről a résztvevő kérésére, a szaktanár javaslata alapján a képzésért felelős munkatárs dönt. Az előzetes felmérések eredményei alapján – ahol felmentés nem adható -, az oktatók differenciált foglalkozások szervezésénél veszik figyelembe a résztvevők eltérő előzetes ismereteit. Az előzetes tudásszint mérés eredményéről, és annak a résztvevőit érintő következményéről feljegyzést és javaslatot a felnőttképzési munkatárs készít.

Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás

A szolgáltatás célja annak felmérése, hogy a képzés iránt érdeklődő igényei egybeesnek-e az általunk biztosított képzések célrendszerével. Tanácsadási tevékenységünk feladata a képzéssel kapcsolatos személyes döntéshez szükséges, elsődlegesen a képzési kínálatunkkal összefüggő információk átadása. Amennyiben képzési kínálatunk nem tartalmaz a jelentkező igényeinek megfelelő képzést, a tanácsadási tevékenység folyamán támpontokat adunk a számára megfelelő képzések felkutatatásához.

Tájékoztató keretén belül az érdeklődők számára bemutatjuk a képző szervezetet, ismertetjük a képzési programot, a nyújtott szolgáltatásokat, valamint a megvalósításban közreműködő személyeket.

Közös megbeszélés során a jelentkezők a tájékoztató után kérdéseket tehetnek fel, melyet a képzés szervezői és a megvalósításban résztvevő oktatók, közreműködők megválaszolnak, figyelembe véve azt, hogy az elfogadott program milyen lehetőségeket biztosít a jelentkezők által felvetett problémák közös megoldására. A közös megbeszélés alkalmat ad a többségi, de a speciális igények figyelembevételére, és ezáltal a résztvevői lemorzsolódás csökken.

Felmérés, előadás, konzultáció. A képzésben résztvevők számára előadás és konzultáció formájában biztosítjuk a lehetőségét annak, hogy megismerkedjenek a felnőttképzés azon sajátosságaival, melyek megkönnyíthetik számukra a tanulás folyamatát. Lehetőség nyílik az egyéni tanulási stílusok felmérésére. A differenciált megközelítés, az egyéni visszajelzések, önismereti kérdőívek és önreflexiós módszerek segítenek a résztvevőknek a számukra legoptimálisabb tanulási és vizsgázási stílus kialakítására és alapvető szintű begyakorlására, valamint a továbbfejlődés irányainak kijelölésére, a képzési szükségletek feltárására.

A képzés ütemezése, helyszín:

A képzés időpontja és ütemezése a megbízóval, illetve nyílt képzés esetén a jelentkezőkkel való előzetes egyeztetést követően, közös megegyezés alapján kerül meghatározásra. A képzés lehetséges helyszínei  a SECURIMASTER  Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. székhelyén

 • 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36. 6. emelet tanterem,
 • 6000 Kecskemét Irinyi út 17. sz. alatti tanterem.

A továbbképzést vezető előadók és trénerek:

Ujj Károly biztonsági szakértő, előadó

Szabó Gyula biztonsági szakértő, előadó

Pintér András biztonsági szakértő, előadó

Dr. Nagy József pszichológus, tréner

A sikertelen teljesítés, a programból való kimaradás, illetve visszalépés jogkövetkezményei:

Sikertelen teljesítésnek minősül, ha a résztvevő a foglakozások több mint 15 %-ánál többet hiányzik, illetve a teljesítményértékelés során kitűzött követelményeket nem teljesíti.

További, részletesebb tájékoztató kérhető:

Ügyfélszolgálat

Hétfő:  09.00 – 11.00

Szerda: 14.00 – 16.00

Péntek: 09.00 – 11.00

1106 Budapest, X. ker. Jászberényi út 24-36.

Tel: 36/1/262-6171;

info@securimaster.com

Töltse le a jelentkezési lapunkat és küldje vissza az info@securimaster.com címre vagy jelentkezzen online!

Securicum online jelentkezés